No posts. Show all posts
No posts. Show all posts

महात्मा जोतिबा फुले याचा जीवनपट

🔹महात्मा जोतिबा फुले जीवनपट इ.स. १८२७ - जन्म कटगुण, सातारा जिल्हा इ.स. १८३४ ते १८३८ - पंतोजींच्या शाळेत शिक्षण झाले. इ.स. १८४० - सावित...